Stöd för dig som student

Att få möjlighet att tala med någon om sin situation kan ibland vara nödvändigt och en viktig början till en förändring. Det kan vara saker som kanske inte alltid har med studierna att göra men som påverkar dig och din studiesituation negativt. Därför finns det på Chalmers olika typer av stöd för dig som student.

Studentportalen finns samlat informationsstöd som vi vet att många av våra studenter har behov av. Det kan röra sig om tips gällande studieteknik och studiestrategier eller en webbaserad kurs i stresshantering. På Studentportalen finns också all information som du som student kan behöva och som rör dina studier på Chalmers – allt från regelverk, kontakthänvisningar, datum och tider för läsåret till aktuella nyhetspuffar och påminnelser om viktiga deadlines.
Studentportalen - Chalmers tekniska högskola | Chalmers studentportal

På varje grund- och masterprogram finns en programstudievägledare. Studievägledarens uppgift är att stödja, vägleda och motivera studenter genom sin utbildning. Till studievägledaren går du om du till exempel behöver hjälp med att planera dina studier, funderar över hur du ska välja, känner dig omotiverad, har tankar på att avbryta dina studier, känner oro inför tentamenssituationen, vill ha studieuppehåll mm. Att gå från gymnasiestudier till högskolestudier innebär ofta en rejäl omställning som man som student kan behöva hjälp att hantera.

Till studievägledaren kan du också gå om du inte mår bra, känner att du inte hittat rätt bland studiekamrater eller har andra saker runt omkring studierna som påverkar dig och din studiesituation. Ett samtal med en vägledare syftar alltid till att stödja dig att fatta självständiga beslut kring dig själv och dina studier. Alla studievägledare har examen inom beteendevetenskapliga områden och har professionell samtalsutbildning. Studievägledaren på Chalmers är studentens närmaste samtalsstöd och har tystnadsplikt.​
Studievägledning och studentstöd | Chalmers studentportal

Vi har även centrala studie- och karriärvägledningen som erbjuder generell studie- och karriärvägledning för dem som vill börja studera, men även för dig som studerar på högskolan, men kanske är osäker på om du har hamnat rätt.
Studievägledning och studentstöd | Chalmers studentportal

Chalmers ska vara en tillgänglig högskola, öppen för alla. Därför strävar Chalmers efter att vara ett föredöme när det gäller att erbjuda studenter och anställda en kreativ miljö, med bästa möjliga förutsättningar för arbete, studier och personlig utveckling, oavsett funktionsvariation (funktionsnedsättning). För dig med någon form av funktionsvariation: välkommen att kontakta Chalmers Funka-samordnare.
Studera med funktionsvariation/ funktionsnedsättning | Chalmers studentportal

Kuratorn är ett stöd för dig om du känner att du inte mår bra under din studietid och som erbjuder psykosocial vägledning och stöd. Hos kuratorn kan du få hjälp med att kartlägga orsaken bakom ditt mående, prata om det som bekymrar dig just nu samt få hjälp att ta dig igenom kriser eller andra svårigheter.
Kurator på Chalmers | Chalmers studentportal

Feelgood Göteborg City är din studenthälsovård. Dit kan du vända dig om du får problem med studierelaterad ohälsa. Det betyder att besvären ska vara orsakade av studier/studiesituation eller ha inverkan på den individuella studiekapaciteten. Ett första bedömningsbesök erbjuds alltid för att kartlägga och hänvisa till rätt kompetens på Feelgood eller annan vårdgivare utanför studentvården.
Studenthälsovård - studenthälsa | Chalmers studentportal

Till Studentprästerna kan du vända dig för samtal om något oförutsett har inträffat i ditt liv. Eller för att träffas några gånger för att bearbeta och samtala om relationer, sorg, livsval och mening eller frågor inom etik, livsåskådning och människosyn.
Präst | Chalmers studentportal

Trygg på Chalmers är där du som student eller anställd kan lära dig mer om vad trakasserier och sexuella trakasserier är och rapportera trakasserier, både om du har upplevt det själv eller bevittnat det. För mer information och/eller för att rapportera en händelse:
Trygg på Chalmers | Chalmers

Chalmers studerandeombud bevakar studenternas intressen och rättigheter och hjälper till när man upplever orättvisa, påfallande ineffektivitet, fördomar, felaktiga beslut eller andra problem i kontakter med lärare, anställda eller andra studenter. Ombuden tar emot och undersöker studentens klagomål. Faller ärendet inom arbetsområdet, ser ombuden till att det handläggs opartiskt. Ett typiskt uppdrag är att företräda studenternas intressen i Disciplinnämnden.
Studerandeombud | Chalmers studentportal

Känner du oro/ensamhet, funderar över något eller är i behov av stöd på annat sätt: varmt välkommen att kontakta någon av oss för att få hjälp under din studietid på Chalmers!

 

 

Engelsk text:

Student support

Having the opportunity to talk to someone about your situation may be necessary and sometimes an important start to make a change. It may not always have to do with the studies but that affect you and your study situation negatively. That is why Chalmers has different types of support for you as a student.

The Student Portal contains information supporting our students with everything you might need to know. It might be tips regarding study techniques and study strategies or a web-based course in stress management. The Student Portal also contains all the information that you as a student may need regarding your studies at Chalmers - everything from regulations, contact references, dates and times for the academic year to current news and reminders of important deadlines.
The Student Portal at Chalmers University of Technology | Chalmers studentportal

Each programme has a student guidance counsellor supporting students during the time of their studies. Counselling conversations focus on your studies, career choices and personal conditions, for example: study planning, decision-making or if you are feeling unmotivated, have thoughts of interrupting your studies, want to take study break or lonely.
You can also contact the student counsellor if you do not feel well, feel lonely or isolated, or other issues that might affect you and your study situation. A conversation with a student guidance counsellor aims at helping you make independent decisions about yourself and your studies. All student guidance counsellors have a degree in behavioral sciences along with professional conversational training. The student guidance counsellor at Chalmers is bound to professional secrecy regard to your personal circumstances
Student guidance counselling | Chalmers studentportal

Central student guidance and career counselling offers general student and career guidance not only to those who want to start studying, but also to those who are currently studying at Chalmers. In addition, students who are uncertain whether they have chosen the right programme are welcome to contact the unit for guidance.
Student guidance counselling | Chalmers studentportal

Chalmers aims to be an accessible university, open for everyone. For this reason, Chalmers strives to be a role model in offering students and employees a creative environment with the best possible conditions for work, studies and personal growth, regardless of functional variation (disability). If you have any questions regarding educational support, feel free to contact our Funka coordinator.
Students with functional variations/disabilities | Chalmers studentportal

If you have problems with your emotional wellbeing and you need someone to talk to about your feelings and mental health you can always turn to the counsellor. The counsellor offers psychosocial counselling and conversational support. You can also get help with exploring the cause behind your problems.
Counselling for students | Chalmers studentportal

Feelgood Gothenburg City is your student health centre. You can contact Feelgood if you experience problems with study-related illness. You are always offered an initial assessment visit where the staff can direct you to the right competence at Feelgood or at another healthcare provider outside the student health centre.
Medical healthcare | Chalmers studentportal

You may contact the University chaplain for a private talk when something unforeseen has occurred in your life, or to meet on a frequent basis. Obviously taken with a pledge of secrecy.
University chaplain | Chalmers studentportal

Safe at Chalmers is where you as a student or an employee can learn more about what harassment and sexual harassment is, and report if you have experienced harassment or witnessed it. Find more information about who you can talk to regarding harassment, or report harassment:
Safe at Chalmers | Chalmers

The student ombud promotes good collaboration between students and employees at the University. It is simply an extra help for students, to avoid that the students end up at a disadvantage when there is a conflict with a teacher or other member of staff. The Student ombud can be of help with any case in the Disciplinary Committee, representing the students interests.
Student ombud | Chalmers studentportal

If you need support during your studies at Chalmers, please don´t hesitate to contact us!