English below

Historik

 • Under hösten 2019 valde Västtrafik att avsluta samarbetet med Chalmers kring det så kallade Chalmerskortet.
 • Chalmerskortet innebar att studenter för en terminskostnad på 325 kr kunde resa på tidigare linje 55 och 16 för att ta sig mellan våra campus för att bedriva studier.
 • För att de studenter som behöver ta sig mellan våra två campus inte ska få en kraftigt ökad resekostnad, kommer en temporär ersättning att införas från och med 1/2 2020.

HUR DET KOMMER FUNGERA

Chalmers kommer att ersätta 26 kr av en enkelbiljett köpt med To Go-appen. Ordinarie pris är 36 kr och med subventionen blir kostnaden alltså 10 kr per enkelbiljett.

Ersättningen betalas som en insättning på ditt kårkort som du kan använda som betalmedel inom kårens centrala verksamhet. Ersättningen kan inte flyttas från kårkortet till annat kort eller medel.

För att få ersättning, följ dessa steg:

 1. Om du inte är registrerad i ToGo-appen, börja med att göra det. Ställ in ”skicka kvitton” under Mina inställningar. Använd din studentmail så blir processen enklare. Du kan också uppdatera befintligt konto med din studentmail.
 2. Köp en enkelbiljett för vuxen i Västtrafiks ToGo-app för en resa inom Göteborg.
  Invänta betalningsbekräftelse från Västtrafik To Go i din registrerade mail. Endast enkelbiljetter köpta via ToGo-appen är giltiga för subvention.
 3. Viktigt! Vidarebefordra mailet med betalningsbekräftelsen (ej kvitto som bifogad fil) till ersattning@chalmersstudentkar.se inom 7 dagar från det att köpet gjorts. Ange kårkortsnummer och fullständigt namn. Mailet måste komma från din studentmail för att räknas som giltigt. I annat fall kan vi inte ersätta din resa.

OM ERSÄTTNINGEN

 • Ersättning betalas ut till resor endast mellan campus Lindholmen och campus Johanneberg med buss 16 och resans syfte skall vara för att du ska kunna bedriva dina studier som förlagts på våra två campus
 • Biljetter ersätts endast för resor under läs- och tentaperioder
 • Maxbeloppet som ersätts är 400 kr per student och månad.
 • Ersättning betalas normalt inom fem ordinarie arbetsdagar till ditt kårkort. Längre handläggning i samband med sommar och högtider.

Doktorand? Då gäller Chalmers reseersättning.

Framtiden

Denna lösning är temporär och Chalmers Studentkår och Chalmers jobbar aktivt för att säkerställa ett permanent och mer hållbart alternativ.

Om du har några frågor kontakta desk@chalmersstudentkar.se

ENGLISH

Background

 • During fall 2019, Västtrafik decided to discontinue Chalmerskortet from 31st January 2020.
 • Chalmerskortet meant a heavily subsidized cost for our students to travel between campuses for studies. 
 • Until we find a more sustainable solution to replace Chalmerskortet, Chalmers will subsidize your travel costs as of 1st Febrary 2020. 

How it works

Chalmers will compensate 24 kr of the cost of a single ticket (36 kr). Your cost will be 10 kr per single ticket. Tickets must be bought through Västtrafiks app ToGo. Below are the terms and details.

The reimbursement will be transferred to your student union card and can then be used as payment in all union businesses such as cafés, STORE, pubs and restaurants. Refund can not be transfered into another debit card or bank account, it can only be used through purchases with your union card.

How to get your reimbursement

 1. If you are not registered in the ToGo app, start there and preferably use your student mail to make reimbursement easier for you. Tick ”send receipts” in your settings. You can also update your current profile with your student mail.
 2. Purchase a single adult ticket for Göteborg in the ToGo app before your journey.
  This will generate an order confirmation sent to your student mail. Only single tickets purchased through the ToGo app are valid for reimbursement.
 3. Important! Forward the confirmation e-mail (not receipt as attached file) to ersattning@chalmersstudentkar.se within 7 days from your purchase. State your union card number and full name in the email. The confirmation email from Västtrafik must be forwarded from your student mail in order to be valid. Otherwise we cannot reimburse your trip.

About the reimbursement

 • You are eligible for reimbursement for travels between our two campuses with bus 16 for the purpose of studies. Maximum amount per student and month is 400 kr. 
 • We only reimburse tickets that have been purchased during study and exam periods.
 • Reimbursement is transferred to your union card within five working days. Longer handling process during summer and around holidays. 

PhD student? Read more at Chalmers intranet.