"Jag ser ett glapp där studenter faller mellan stolarna"

*English below

Har du någon gång under din chalmerstid känt dig stressad, nedstämd eller bara känt att du vill prata med någon? Chalmers har anställt en kurator som kommer finnas där för dig som student när du behöver det. Studentkåren har varit med i alla stadier av arbetet med att göra det möjligt att anställa en kurator och är stolta över att det nu är en realitet! Möt Katarina Krstevski i vår intervju nedan.

Berätta lite om dig själv!
Jag är utbildad socionom vid GU och tog min kandidatexamen 2004 samt masterexamen vid 2008. 2009 utbildade jag mig i KBT (Kognitiv Beteende Terapi) som är en samtalsutbildning/behandlingsmetod. Har sedan 2008 arbetat som kurator inom olika verksamheter främst inom grundskolan men också inom den kommunala vuxenutbildningen såsom Komvux och SFI. Kommer senast från en elitskola inom sport som kurator men har också arbetat på specialskolor som har elever med NPF-problematik. Ett av mina roligaste uppdrag var när jag studerade mitt Internationella mastersprogram då skrev jag min uppsats för UNICEF och fick även tillbringa ett halvår i balkanregionen på deras huvudkontor. Spännande med internationell erfarenhet i yrkes- och studentlivet.

"Studentstödet kan behöva satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter"


Vad ser du för möjligheter att förbättra studenternas välmående?
De senaste veckorna jag har tillbringat med att kartlägga samt försöka få en förståelse för hur studentstödet på Chalmers fungerar. Jag insåg snabbt att det verkar finnas ett glapp där studenter med icke studierelaterade besvär kan falla mellan stolarna, även om studievägledarna på programmen är ett bra samtalsstöd. Jag hoppas att min funktion ska kunna hjälpa till att förbättra studenternas välmående samt ytterligare fånga upp studenter som mår dåligt under en period av sin studietid. Jag kan också se att studentstödet kan behöva satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter.Detaljerna och förbättringar återkommer jag gärna till längre fram när jag är mer insatt.

Är det något som du är speciellt taggad att få arbeta med?
Jag är taggad över att göra studentstödet mer synligt, så att alla studenter ska veta att de kan få hjälp under sin studietid. Jag är också taggad över att träffa studenterna för att höra hur de kan uppleva sin studietid  samt ta reda på om det finns något organisatoriskt som man kan jobba med för att förbättra studenternas hälsa. Dessutom hoppas jag kunna arbeta för att studenterna ska ta sin examen, samtidigt tycker jag det är väldigt viktigt att jobba mot ett hållbart studieliv där alla studenter ska få en chans att må bra under studietiden.

"Jag är också taggad över att träffa studenterna"


Vem kan kontakta kuratorn?
Alla studenter kan maila mig: kurator@chalmers.se för att boka en tid för samtal. Det finns mer information om hur en kurator arbetar på Studentportalen. Eftersom funktionen är ny på Chalmers får vi se vilket behov som finns hos våra studenter och därmed hur snabbt man kan få en tid. Varmt välkomna att kontakta mig!

Andra stödfunktioner på Chalmers
Det finns även andra stödfunktioner på Chalmers som du alltid kan vända dig till. Vi är många som kan hjälpa dig när du har problem, så tveka aldrig att höra av dig till någon även om du inte vet vem som passar bäst. Här hittar fler stödfunktioner.

 

 

 

ENGLISH

Have you ever, during your time at Chalmers, felt stressed, depressed or just felt like you wanted to talk to someone?

Chalmers has hired a school counselor who will be there for you, as a student, when you need it. The student union has been involved in all stages of the process of making it possible to hire a councelor and we are proud that it is now a reality! The new councelor is Katarina Krstevski and the student union has interviewed her. Meet her below!

Tell us a little about yourself
I am a trained social worker at GU, I had my bachelor's degree in 2004 and my master's degree in 2008. In 2009 I trained in CBT (Cognitive Behavior Therapy) which is a treatment method/ conversational education. Has since 2008 worked as a councelor in various settings, mainly in primary school but also in municipal adult education such as Komvux and SFI. I come most recently from a school of elite sports where I worked as a councelor but have also worked at special schools for students with NPF problems. One of my most fun assignments was when I was studying for my International Masters Program, when I wrote my thesis for UNICEF and got to spend six months in the Balkan region at their headquarters. Exciting with international experience in professional and student life.

What opportunities do you see for improving students' well-being?
I have spent the last few weeks mapping and trying to get an understanding of how student support at Chalmers works. What I have quickly seen is that there seems to be a gap where students with non-study-related problems can fall between the cracks, even if the student guidance counselors on the programs are a good conversational support. I hope that my function will be able to help improve students' well-being and further catch students who feel bad during a period of their study time. I can also see that the student support may need to invest more in preventive and health-promoting activities for students. How it can be more specific and what more opportunities there are for improvements, I will gladly return to later as I become more familiar with the organization and get a chance to map the students' needs.

Is there something that you are specially excited to work with?
There are many functions that work with support for students, I am excited to make student support more visible so that all students know that they can get help during their studies. I am also excited to meet the students, to hear how they experience their study time at Chalmers and find out if there is anything organizational that we can work with to improve the students' health during their study time. I hope to be able to be part of a change process where we will all work towards all students getting their degree but at the same time, I think it is very important to work towards a sustainable student life where all students will have a chance to feel good during their studies at Chalmers .

Who can contact the councelor?
All students can contact the councelor if necessary, at the email address: kurator@chalmers.se to book an appointment for a conversation. There is more information about how a councelor works on the student portal. Since the councelor function is new at Chalmers, we will see what needs our students have and thus how quickly you can get an appointment. Warmly welcome to contact me!

Other support functions at Chalmers
There are also other support functions at Chalmers that you can always turn to. We are many who can help you when you have problems, so never hesitate to contact someone even if you do not know who is best suited. Here you will find more support functions.

Foto: Noelle Madsen