Vi är medvetna om och sympatiserar med den förvirring och frustration som uppstått i samband med det beslut högskolan fattade måndagen 13/11 rörande manifestationer på campus och som kåren valde att stötta. Här vill vi göra ett försöka att berätta mer om händelseförloppet och vad beslutet grundade sig i, samt varför det senare upphävdes.
Vid frågor ställs dessa med fördel till vo@chalmersstudentkar.

Beslutet går att läsa här. Tillbakadragandet går att läsa här.

Bakgrund

Varför tog beslutet så snabbt och varför drogs beslutet tillbaka lika hastigt?

Kårledningen valde att ställa sig bakom det första beslutet på grund av rapporter om en ökad hotbild och otrygghet på campus som kulminerade i en händelse som höll på att spåra ur. Vi ställde oss därför bakom beslutet för att kunna garantera säkerheten för våra medlemmar. Vi har i efterhand insett att hanteringen av beslutet skedde lite väl snabbt. Därför är vi glada över att det hävts och vill nå ut med information till er kring vad som händer nu.

Varför hanterades den akuta situationen inte av polisen?

Polisen var informerade om att en situation skulle kunna uppstå. Men då polisen jobbar reaktivt kan de inte agera förrän något har hänt. Vi önskade att ingen otrygg situation överhuvudtaget skulle uppstå och valde därför att ställa oss bakom ställningstagandet i förebyggande syfte.

Varför fick jag reda på detta från media och inte er?

Vår prioritet var att trygga de studenter samt det event som var aktuellt då, vi bedömde omfattningen av hotet begränsat. Media valde en tolkning som framstod som mycket större och därför hann vi helt enkelt inte med eftersom vi inte förstod omfattningen av medias intresse. Syftet var att hantera den angelägna situationen och de som berördes av den i första hand. Mycket av fokuset var riktat till att hantera den situation som var vilket gjorde att kommunikationen ut till våra medlemmar tyvärr inte hann göras i tid innan media börjat sprida uttalandet.

Vad gäller nu?

Hur ser hotbilden ut nu?

Vi ser just nu att det akuta hotet mot dessa studenter är över men vi vill fortsatt hålla oss uppdaterade kring stämningen och läget på campus.

Hur kommer det fungera framöver med manifestationer och dylikt?

Kåren och dess verksamhet återgår nu till våra ordinarie riktlinjer kring bokning av lokaler och ytor.

För att både kåren och högskolan ska ha möjlighet att informera om aktiviteter i förväg, vill vi, precis som förut, att man meddelar oss i så god tid det är möjligt. Kåren har alltid rätt att neka en både bokad och obokad aktivitet (vilken som helst) eftersom vi är ansvariga för våra lokaler och ytor. Våra bokningsregler finns till för att vi som kår har så många arrangemang och initiativ bland våra tusentals medlemmar, och de reglerna är det som möjliggör att vi kan ha en sån otrolig bredd av arrangemang och aktiviteter i våra egna lokaler.

99% av alla bokningar och arr som genomförs sköts perfekt. Men för att kunna ta ansvar gentemot våra medlemmar måste vi vara informerade om arrangemang som händer på våra ytor och lokaler.

Hur vet jag vilken yta som är kårens eller högskolans?

De campusytor som kåren ansvarar över på Johanneberg är vårt kårhus samt de närliggande ytorna utanför som Teknologgården samt Geniknölen. På Lindholmen är det bara kårhuset Lindholmen som kåren råder över. Har du frågor om hur du bokar in dig finns det tydligare information i våra riktlinjer för bokningar och arrangemang.

Övriga byggnader och ytor på våra campus råder högskolan över.

Jag vill arrangera X, får jag det/hur gör jag det?

Vid arrangemang sker bokning enligt de rutiner som funnits sedan innan. Dessa finns specifierade i vår lokalpolicy med bokningsinstruktioner som gäller samtliga av våra ytor. Ifall arrangemanget kan uppfattas som känsligt eller laddat på något sätt (politiskt eller ej) är det alltid välkommet att rådfråga kårledningen via vo@chalmersstudentkar.se kring hur det kan genomföras på ett bra sätt.

Hur påverkar det nya beslutet mig som medlem?

Det som hänt nu är att Chalmers återgår till sina normala riktlinjer. Det innebär att situationen är densamma för dig som medlem som den var innan händelseförloppet.

Hur kan jag påverka kårens åsikter?

För att driva frågor och åsikter genom kåren kan detta göras genom att lyfta frågor till fullmäktige där vi har 35 studentvalda representanter som beslutar om vår verksamhet. Det är bland annat fullmäktige som slutgiltigt bestämmer vilka regler som gäller för t.ex. bokningar för arrangemang.

Vad händer sen?

Hur kommer ni undvika denna sorts beslut tills nästa gång?

Vi jobbar i nuläget med att skapa en ny kommunikationsplan för att kunna förankra svåra beslut med fullmäktige och sektioner för att få ett extra perspektiv innan beslut tas och så att kommunikationen blir tydlig. Dock är det viktigt att förstå att snabba beslut ibland behöver tas av en ledning när ordinarie förankring inte är möjlig, men säkerställandet av hur just sådana beslut av kriskaraktär ska tas ses också över i samband med detta.

Hur jobbar ni för att campus ska vara tryggt och säkert?

Kårens verksamhet bygger på mångåriga rutiner och erfarenhet kring att arrangera säkert. Vi har anställda, ideellt engagerade som får utbildningar och andra funktioner och verktyg som ska möjliggöra att vi kan ha så många olika sorters arrangemang som möjligt där alla känner sig både välkomna och trygga. Oavsett om det är kalas eller påverkansarbete. Om du har frågor kring några av dessa rutiner eller utbildningar är du välkommen att höra av dig!

Vi arbetar genom att stötta arrangörer i hur de kan hålla sina arrangemang så studenter inte behöver känna sig utsatta under dessa. I vår dagliga verksamhet ingår även att fånga upp och lyfta orosmoment och otrygghet som finns på campus där vi bland annat utbildar arrangörer i hur man arrangerar säkert, vad man gör när orosmoment uppstår och stöttar våra sektioner och föreningar med konflikthantering.

Hur jobbar kårledningen vidare efter det som hänt?

Vi vill nu strukturerat jobba vidare med att se över våra policys kring kårens oberoende ställning och lokaler för att se över om det behövs göras förändringar i de riktlinjer vi har för bokningar av kårens lokaler. Parallellt kommer vi även titta på om det finns ännu mer vi kan göra för att möjliggöra spontana arrangemang samt arrangemang som inte är knutna till en viss förening eller kommitté, det vill säga för vilken medlem som helst som vill anordna något för sina medstudenter.

Vad gäller mig som redan är engagerad i kåren/sektionen?

Vad gäller för kårföreningar med religiös/politisk koppling?

Precis som innan står kåren för mångfald av kulturer och religion på vårt campus vilket innebär att man gärna får utöva sin verksamhet som tidigare i linje med vår policy för oberoende ställning.

Jag är aktiv inom kåren eller en sektion, behöver vi söka tillstånd för vår verksamhet nu?

Nej. Verksamheten kan fortsätta som vanligt och man bokar lokaler med samma rutiner som innan.

Generella frågor

Hur representerar kåren medlemmarnas åsikter?

Kåren vilar på en demokratisk grund där kårfullmäktige (FuM) är det högst beslutande organet. Inval av de 35 studenter som utgör FuM sker varje år och röstas fram av alla medlemmar. Fullmäktige tillsätter kårledningen som får i uppdrag att verka operativt och att föra fram medlemmarnas åsikter. Detta görs genom ledning av kårens verksamhet och deltagande i diverse beslutande organ på högskolan.

Vad betyder det att kåren är partipolitiskt obunden?

I kårens policy om oberoende ställning fastslås det att kårens politiska arbete inte ska utgå från en parti- eller blockpolitisk ideologisk grund. I praktiken innebär det att kåren inte driver partipolitiska frågor och håller en neutral ställning förutom i specifika politiska frågor av studentintresse.

Vilka frågor som kåren driver beslutas av fullmäktige. Dessa frågor grundar sig i kårens åsiktsprogram.