Presidieenheten består av kårordförande, Catrin (k16), vice kårordförande, Julia (kfkb17), samt husansvarig, Sara (it16), och jobbar med relativt separata uppgifter i sina roller. Kårordförande jobbar mycket externt från kåren med påverkansarbete mot högskolan, medan vice kårordförande och husansvarig jobbar mer internt med kårens aktiva respektive kårens lokaler. Kårordförande och vice kårordförande har dessutom gemensamt ansvar för att leda och organisera hela kårledningens arbete.

Nedan följer en överblick av de större frågor som presidieenheten har arbetat med under året 21/22, och några projekt som är aktuella just nu.

Kårordförande (KO), Catrin Lindberg

I min roll som kårordförande har jag under året arbetat med att följa utvecklingen av pandemin och tillhörande restriktioner och regler för att identifiera hur det berör kårens verksamheter. Här har jag även fördjupat arbetet från tidigare år kring campusutveckling, då Chalmers nu tagit steg i att utveckla ett campus i världsklass. Här sitter jag med i en styrgrupp på högskolan som leder en utredning om hur det ska ske på bästa sätt. Jag har även varit med och stöttat doktorandsektionen och kårens nationella samarbetsförbund, Sveriges Förenade Studentkårer, i deras påverkansarbete för att en lagförändring inte ska drabba internationella studenter, doktorander, och forskares möjlighet att stanna i Sverige. Utöver det ovan så har jag, tillsammans med vice kårordförande, jobbat mycket med att stötta och leda kårledningens arbete framåt, speciellt under ett turbulent år där pandemin påverkat kårens verksamhet.

Vice kårordförande (VO), Julia Cramstedt

Under året har jag som vice kårordförande jobbat mycket med att stötta alla aktiva, både inom kåren och på sektionerna, när det har kommit till de restriktioner som fanns under pandemin, samt hjälpa till i uppstart av verksamheten när restriktionerna lättade. Som ansvarig över ekonomin har jag även jobbat med att stötta kårkommittéerna i budgetfrågor, och har även tagit fram en slutgiltig budget för verksamhetsåret 21/22, samt en preliminär budget för det kommande verksamhetsåret. Om en är intresserad av budgeten så finns den att läsa i Fullmäktiges protokoll. Jag som vice kårordförande administrerar även mycket kring kårstyrelsemötena, där flertalet beslut tas om till exempel teknologäskningar, där du som student kan söka pengar för ett evenemang, eller mer långsiktiga frågor, såsom en handlingsplan för hälsa och välmående på Chalmers.

Husansvarig (HA), Sara Kitzing

Under året har jag som Husansvarig jobbat med frågor som rör kårens byggnader och fordon. Mycket tid har gått åt till att vara behjälplig vid diverse boknings-, access- och säkerhetsfrågor men det har även skett förändringar som påverkar våra kårmedlemmar. I motionshallen finns det numera pingisbord att nyttja för de som bokar den, kårens Volvo har bytts ut mot en hybridversion för att minska kårens miljöpåverkan, det har satts på solpaneler på stugorna i Härryda, och det planeras just nu en restaurering av möbler i kårhuset då flertalet börja bli slitna.

I sommar kommer det att ske många roliga projekt som Husansvarig har jobbat med under året:

  • Bastun och duscharna i kårhuset Johanneberg kommer att renoveras
  • På innergården i kårhuset Johanneberg kommer en ny och större terrass att byggas
  • Perrongen till Järnvägsvagnen kommer att renoveras
  • Det kommer att byggas vindskydd på andra udden ute i Härryda

The Presidial Office consists of the President, Catrin (k16), Vice President, Julia (kfkb17), and the Premises Officer, Sara (it16), which works with quite separate task. The President works more externally with lobbying towards Chalmers University of Technology, while the Vice President and the Premises Officer works internally within the Union with the committees and divisions, as well as with the Union premises. The President och the Vice President also has shared responsibility in leading the Union’s Management team.

Below is an overview of major projects and work that has happened this year as well as some on-going projects.

President (KO), Catrin Lindberg

In my role as the President, I have worked with following the development of the pandemic and associated restrictions and rules, to identify how they affected the Union’s activities. I have also continued with the work from previous years about campus development, as Chalmers has now taken steps in developing a world-class campus. Here I am part of a group at the university that leads an investigation how campus development should be done in the best way. I have also been involved in and supported the Doctoral Student Guild and the Union’s national co-operation association, Swedish National Union of Students, in their advocacy work so that a change in the law does not affect international students, doctoral students, and researchers’ opportunity to stay in Sweden. In addition to the above, I, together with the Vice President, have worked hard to support and lead the Union Management team’s work, especially during a turbulent year where the pandemic affected the Union’s activities.

Vice President (VO), Julia Cramstedt

During the year as Vice President, I have worked hard to support all committees and Student Divisions when it came to the restrictions that existed during the pandemic, and have also supported them in the start-up when the restrictions eased. As head of finance, I have also worked to support the Union committees on budget issues and have also produced a final budget for the financial year of 21/22, as well as a preliminary budget for the coming financial year. If you are interested in the budget, it can be found in the minutes of the Union Council. As Vice President, I also administer a lot around the Union Board meetings, where decisions are made about for example, Student Projects, where you as a student can apply for money for an event, or more long-term questions, such as an action plan for health and well-being at Chalmers.

Premises Officer (HA), Sara Kitzing

During the year as the Premises Officer, I worked with issues concerning the Union’s buildings and vehicles. A lot of time has been spent assisting with bookings, accesses and security issues, but there have also been changes that affect our Union members. In the gym hall there are now ping pong tables for those who book it, the Union’s Volvo has been replaced with a hybrid version to reduce the Union’s environmental impact, solar panels have been installed on the cabins in Härryda, and a restoration of furniture in the Union building is currently being planned.

This summer, there will be many fun projects that the Premises Officer has worked on during the year:

  • The sauna and shower rooms in the Union building at campus Johanneberg will be renovated
  • In the courtyard of the Union building at campus Johanneberg, a new and larger terrace will be built
  • The terrace for the Train Car will be renovated
  • Wind shelters will be built on the second headland out in Härryda